شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12560خدمات درمانيويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/08/15580000
12560خدمات درمانيويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/07/08405000