يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2668خدمات درماني64ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/08/071344000
2668خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/11580000
2668خدمات درماني75ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/111344000
2668خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/01450000
2668خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1390/11/08620000