پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6775خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1393/03/111190000
6775خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1392/07/011190000