دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16754خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1393/03/111200000
16754خدمات درماني95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1392/07/081080000