جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1545خدمات درماني70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1394/01/2670000
1545خدمات درماني70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1392/05/1563500
1545خدمات درماني70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1386/08/0545000