چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/08/07120000
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/07/01120000
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/04/17120000
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/02/0470000
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1391/12/0252000
674خدمات درماني90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1390/02/1035000