سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/08/07120000
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/07/01120000
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/05/15120000
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0470000
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1391/12/0252000
673خدمات درماني90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1390/02/1035000