شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9599خدمات درماني90ويال - انسولين گلارژين - 1000iu/10ml1392/04/18870000
9599خدمات درماني90ويال - انسولين گلارژين - 1000iu/10ml1392/04/18870000