شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1394/01/0111500000
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1393/11/2811500000
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1393/05/20875000
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1393/05/208750000
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1387/07/276000000
1763خدمات درماني70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1387/11/158200000