يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1876خدمات درماني70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1392/03/20220000
1876خدمات درماني70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1387/10/07170000