شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/08/070
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/03/116194500
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/07/016194500
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/06/176194500
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1391/03/062970000
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1390/12/232970000
1538خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1390/08/082500000