يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/08/070
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/03/113100000
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/07/011520000
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/06/021520000
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/01/191420000
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1391/02/121420000
1537خدمات درماني90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1390/08/081280000