سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/12/1033500
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/10/0424000
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/09/1733500
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/06/0223500
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1390/11/1215500
637خدمات درماني70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1390/06/0614000