چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1978خدمات درماني70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1392/11/2677500
1978خدمات درماني70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1389/06/1137800