چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/08/070
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/08/070
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/03/11525000
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/03/11525000
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1392/06/26525000
10683خدمات درماني90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1392/04/12525000