پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
597خدمات درماني70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1392/12/191200000
597خدمات درماني70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1393/02/161281088
597خدمات درماني70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1392/12/191200000
597خدمات درماني70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1390/08/01413500