جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
581خدمات درماني71ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/08/070
581خدمات درماني71ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/06/221000000
581خدمات درماني71ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/08/061600000
581خدمات درماني79ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/05/261600000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/03/111000000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/12/051600000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/11/151000000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/07/011775000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/06/261775000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/06/021775000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/06/021160000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/04/05992900
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/09/21360745
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/08/24992900
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/03/06943000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/01/14943000
581خدمات درماني90ويال - گان سيکلووير - 500mg1390/08/01715000