چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2241خدمات درماني70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1393/05/04650000
2241خدمات درماني70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1392/06/26616500
2241خدمات درماني70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1392/05/09616500
2241خدمات درماني70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1391/02/12300000