يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
532خدمات درماني100ويال - فيبرينوژن - 1g1394/03/3012800000
532خدمات درماني98ويال - فيبرينوژن - 1g1393/11/0112560000
532خدمات درماني70ويال - فيبرينوژن - 1g1392/05/12300000
532خدمات درماني70ويال - فيبرينوژن - 1g1384/12/24150000