شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1394/05/073000000
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/07/22100000
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/03/25100000