جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1394/05/073000000
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/07/22100000
93خدمات درماني100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/03/25100000