جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/071100000
492خدمات درماني89ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/070
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/070
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/070
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/070
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/241100000
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/241100000
492خدمات درماني89ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/241000000
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/03/311189000
492خدمات درماني88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/03/311189000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/07/011189000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/05/15600000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/05/15580000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/01/19450000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1391/06/19600000
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1391/03/16522500
492خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 50mg1390/10/19580000