دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/08/07233000
491خدمات درماني87ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/08/070
491خدمات درماني83ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/08/070
491خدمات درماني76ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/08/070
491خدمات درماني76ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/24379000
491خدمات درماني83ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/24273000
491خدمات درماني83ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/03/11273000
491خدمات درماني87ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/03/11233000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/12/10379000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/11/15273000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/11/15233000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/07/01379000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/05/15140000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1391/03/24140000
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1391/03/16129800
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1391/01/20138265
491خدمات درماني90ويال - اپيروبيسين - 10mg1390/10/19105500