جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5845خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/11/135000000
5845خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/08/070
5845خدمات درماني77ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/08/070
5845خدمات درماني77ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/117019000
5845خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/113880000
5845خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1392/07/017019000
5845خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1392/06/137019000