جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/07580000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/050
472خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/050
472خدمات درماني88ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/050
472خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/050
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/11542000
472خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/31580000
472خدمات درماني88ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/31640000
472خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/31583000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1392/07/011092000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1392/03/27300000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/12/20290000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/04/18265000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/01/20306000
472خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1390/09/09290000