پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
473خدمات درماني86ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني88ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/050
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/0624500
473خدمات درماني85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/06/24283000
473خدمات درماني86ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/31245000
473خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/31182000
473خدمات درماني88ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/31196500
473خدمات درماني89ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/31175000
473خدمات درماني85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/31295500
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/11155500
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/07/01397000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/03/27135000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/12/2084000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/09/22115000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/03/1675000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/02/0380500
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/01/20143000
473خدمات درماني90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1390/04/1170000