يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/09/159900000
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/05/2616000000
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1392/12/2816000000
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1392/07/0110300000
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1392/01/2010300000
17753خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1390/12/148833000