سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/077000000
1478خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني89ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/070
1478خدمات درماني89ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/315676500
1478خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/268000000
1478خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/268282500
1478خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/2610558500
1478خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/317000000
1478خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/317000000
1478خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/317000000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/114950000
1478خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/319900000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/01/268000000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/07/016996500
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/05/166996500
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/04/2410558500
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/12/147170000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/07/178650000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/06/318560000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1390/12/138560000
1478خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 80mg1390/08/097520000