شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/071750000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/071750000
1716خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني88ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/070
1716خدمات درماني88ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/311568000
1716خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262000000
1716خدمات درماني86ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262046000
1716خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262639500
1716خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262639500
1716خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/311850000
1716خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/311850000
1716خدمات درماني87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/311850000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/111240000
1716خدمات درماني85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/312500000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/01/261600000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/12/052000000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/07/011671500
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/05/161671500
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/04/242639500
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1391/12/201814000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1391/07/172170000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1391/06/312130000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1390/12/132130000
1716خدمات درماني90ويال - دوستاکسل - 20mg1390/08/091880000