دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1394/01/23112500
386خدمات درماني96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1394/01/23122500
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/09/12112500
386خدمات درماني96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/09/15122500
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/09/12112500
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/27100000
386خدمات درماني98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/07/01122500
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/06/01100000
386خدمات درماني98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/26122500
386خدمات درماني70ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/12/2532000
386خدمات درماني98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/31120000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/27100000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/12/2510000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/06/265000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/05/0110000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1390/04/185000
386خدمات درماني100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1389/06/171500