چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/11/01485000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/08/050
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/08/050
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/03/11464000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/03/11464000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/11/15130000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/07/01464000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/04/12464000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1391/04/14230000
384خدمات درماني90ويال - دانوروبيسين - 20mg1390/06/16210000