شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
382خدمات درماني70ويال - دانترولن سديم - 20mg1392/10/254234766
382خدمات درماني70ويال - دانترولن سديم - 20mg1390/12/231554402
382خدمات درماني70ويال - دانترولن سديم - 20mg1390/11/121348232
382خدمات درماني70ويال - دانترولن سديم - 20mg1389/12/23784000