پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/08/050
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/03/11720000
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/07/01731471
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/05/06731471
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/03/23290000
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/02/18444045
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/01/27580250
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/01/26323000
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1390/06/16323000
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1390/04/1865790
378خدمات درماني90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1389/09/18152220