پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
377خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 200mg1393/08/07235000
377خدمات درماني88ويال - داکاربازين - 200mg1393/08/070
377خدمات درماني88ويال - داکاربازين - 200mg1393/03/31265000
377خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 200mg1392/07/01265000
377خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 200mg1391/01/27113000
377خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 200mg1390/08/01110000