يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1393/08/07180000
376خدمات درماني88ويال - داکاربازين - 100mg1393/08/070
376خدمات درماني88ويال - داکاربازين - 100mg1393/03/31180000
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1392/07/01180000
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1392/05/1572000
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1392/01/2072000
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1391/09/2263500
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1391/07/2559119
376خدمات درماني90ويال - داکاربازين - 100mg1389/04/2363500