يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1393/07/219864000
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1393/02/2210000000
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1393/02/2210187500
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1392/06/2610187500
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1392/04/3010187500
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1392/04/309864000
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1392/01/194720000
4258خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 100mg/5ml1391/10/204720000