شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/11/2610000000
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/08/050
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/08/0610000000
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/03/119500000
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/07/0110187500
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/06/2610187500
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/04/3010187500
15691خدمات درماني90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/04/309864000