يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1454خدمات درماني89ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/070
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/070
1454خدمات درماني87ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/070
1454خدمات درماني89ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/24695000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/24610000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/24610000
1454خدمات درماني87ويال - سيتارابين - 1gr1393/03/31758000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1392/07/01758000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1392/06/17610000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1392/04/18758000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/07/12370000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/07/09470000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/07/02300000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/02/18297000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/03/24310000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1391/01/20373000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1390/12/15407000
1454خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 1gr1390/09/21270000