شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
375خدمات درماني85ويال - سيتارابين - 100mg1393/08/070
375خدمات درماني85ويال - سيتارابين - 100mg1393/08/070
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1393/08/070
375خدمات درماني85ويال - سيتارابين - 100mg1393/06/24157000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1392/07/01244572
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1392/11/15200000
375خدمات درماني85ويال - سيتارابين - 100mg1393/03/31180000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1393/03/2782000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1392/11/15200000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/09/2135000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/07/25642072
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/07/0984400
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/02/1884400
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/02/1273000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/03/2430000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1391/01/2086000
375خدمات درماني90ويال - سيتارابين - 100mg1390/09/2252800