شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9391خدمات درماني70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1391/07/29160000
9391خدمات درماني70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1391/03/02160000
9391خدمات درماني70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1391/02/18134910
9391خدمات درماني70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1390/04/04122770