پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/08/070
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/03/11219000
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1392/07/01219000
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1391/02/11102900
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1390/09/0991400