سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/08/070
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/03/11219000
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1392/07/01219000
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1391/02/11102900
370خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1390/09/0991400