جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
368خدمات درماني84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/070
368خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/07110000
368خدمات درماني84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/06100000
368خدمات درماني84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/03/31100000
368خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/07/0141700
368خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1391/02/2641700
368خدمات درماني90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1389/10/3036000