جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1393/06/1619000
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/2014500
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1391/10/029000
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1390/11/247400