سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1393/06/1619000
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1392/03/2014500
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1391/10/029000
332خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1390/11/247400