سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
330خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1392/03/2011500
330خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/10/027200
330خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/05/086000
330خدمات درماني70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1390/05/184800