سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/08/0713000000
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/08/050
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/03/1111915500
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1392/07/0111915500
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1392/06/2611915500
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1390/09/224860000
2377خدمات درماني90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1389/09/083480000