چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/09/12380000
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/08/07218000
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/08/050
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/08/06105000
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/06/24313500
11868خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/06/24313500
11868خدمات درماني89ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/05/26313500
11868خدمات درماني89ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/05/26313500
11868خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 50mg1392/07/01422533
11868خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 50mg1390/07/05182000
11868خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 50mg1388/12/01160000