پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11867خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/08/07105000
11867خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/08/050
11867خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/08/0693500
11867خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/06/24105000
11867خدمات درماني90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/06/24105000
11867خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 10mg1392/07/0193500
11867خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 10mg1390/07/0565500
11867خدمات درمانيويال - سيس پلاتين - 10mg1389/04/1547500