يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
286خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/11/01240000
286خدمات درماني61ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/150
286خدمات درماني73ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/150
286خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/12200000
286خدمات درماني74ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/150
286خدمات درماني73ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/08/07226000
286خدمات درماني66ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/08/06226000
286خدمات درماني66ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/06/24290000
286خدمات درماني61ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/11360000
286خدمات درماني73ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/11226000
286خدمات درماني74ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/11219000
286خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/09/26150000
286خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/03/20100000
286خدمات درماني90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1391/10/0270000